Keskity myös johtajan kokemukseen

Maailmassa vallitsee tällä hetkellä laaja epävarmuus sekä sosiaalinen ja poliittinen epävakaus. Sen vaikutus kohdistuu niin työntekijöihin kuin työnantajiinkin. Työntekijät pelkäävät työpaikkojensa puolesta, kun yritykset tekevät voitavansa pysyäkseen pystyssä. Työnantajat määrittelevät työtehtäviä uudelleen ja pureutuvat tehottomiin prosesseihin yrittäessään saada pysähtyneen tuottavuuden takaisin nousuun.

Nuoremmat sukupolvet hyppäävät todennäköisemmin toisen yrityksen kelkkaan, jos yrityksen arvot ja johtaminen eivät vastaa heidän omiansa, tai jos he kokevat, ettei heitä arvosteta tai että heihin ei panosteta. Työnantajilla on myös edessään paljon vaikeita päätöksiä irtisanomisten ja strategian suhteen. Kaikkien on tehtävä kompromisseja ja on pyrittävä löytämään molempia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja.

Johtajat ovat hankalassa välikädessä, sillä heidän on tasapainotettava liiketoiminnan ja työntekijöiden tarpeet keskenään ja viestittävä niistä.

Olemme vaarassa horjuttaa työnantajien ja työntekijöiden välistä luottamusta. Luottamus siihen, että työnantajat ottavat huomioon työntekijöidensä eikä vain osakkeenomistajien tarpeet, ja luottamus siihen, että työntekijät haluavat pohjimmiltaan toimia yrityksen edun mukaisesti.

Tämän luottamuksen vahvistamiseksi ja turvaamiseksi yritykset panostavat työntekijäkokemukseen (Employee Experience, EX), joka voi auttaa yksilöä kokemaan tulleensa henkilökohtaisesti kohdatuksi. Toistaiseksi hyvin harvat ottavat huomioon johtajien tarpeet tarjotakseen paremman johtajakokemuksen, mikä tekee johtajista yhden eniten sivuutetuista toimijoista yhtälössä. Tilanne on kuitenkin pian korjaantumassa.

Mikä työntekijäkokemus?

Työntekijäkokemus tarkoittaa pohjimmiltaan asiakaskokemuksen kaltaista kokemusta, mutta työntekijän näkökulmasta. Se tarkoittaa henkilön kokemuksia kaikissa työsuhteen vaiheissa työnhausta työsuhteen päättymiseen. Tutkimukset osoittavat, että jos kokemus on miellyttävä ja sitouttava, yritykset kasvavat jopa 2,3 kertaa keskimääräistä nopeammin. Ne kärsivät myös vähemmän työntekijöiden vaihtuvuudesta ja säästävät siten rekrytointikustannuksissa.

Modernit hybridityötavat ovat olennaisesti vaikuttaneet työntekijäkokemukseen, ja digitaalisen muutoksen myötä työntekijäkokemuksen keskeiset uudet piirteet ovat:

  1. Joustavuus ja itsenäisyys: Hybridityö on antanut työntekijöille vapauden työskennellä eri paikoista käsin.
  2. Digitaalinen kollaboraatio: Microsoft Teamsin kaltaiset digitaaliset työkalut ovat yhä useammin työntekijöiden käytössä, kun he pitävät yhteyttä kollegoihinsa ja tekevät yhteistyötä projekteissa.
  3. Teknologiset esteet: Joillekin työntekijöille uusiin teknologioihin ja etäyhteistyöhön tarkoitettuihin ohjelmistoihin sopeutuminen on vaatinut jyrkän oppimiskäyrän.
  4. Työn ja vapaa-ajan tasapaino: Työpäivän rajojen hämärtyessä työn ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitäminen voi olla haastavaa.

Muutoksilla on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Ihmisillä on enemmän vapauksia, mutta samalla heidän on oltava itseohjautuvampia ja huolehdittava oman toimintansa priorisoinnista strategian mukaan. Työskentely missä ja milloin tahansa älylaitteiden avulla on helpompaa kuin koskaan, mutta se voi luoda tunteen jatkuvasta läsnäolosta, ja monien on vaikea irrottautua työstä, millä voi olla vakavia seurauksia mielenterveydelle.

Johtajan näkökulmasta tämä on lähinnä huolestuttavaa. Johtajien päätavoitteet ovat työntekijöiden suunnan määrittäminen ja heidän auttamisensa menestymään. Heidän hyvinvointinsa ja tehokkuutensa seuraaminen ja arviointi on kuitenkin muuttunut paljon vaikeammaksi ilman perinteistä toimistoa, jossa kaikki työskentelevät.

Jotkin yritykset, kuten Microsoft, käyttävät työntekijäkokemusalustoja ymmärtääkseen paremmin työntekijöidensä tarpeita ja mieltymyksiä, mikä tukee heidän johtajiaan luottamuksen ja osallisuuden rakentamisessa, ja luovat samalla työntekijöiden hyvinvoinnin mittareita.

Johtamisen hybridikokemus

Kun puhumme nimenomaan johtotehtävissä toimivan työntekijän kokemuksesta, puhumme johtajan kokemuksesta. Johtajan kokemus eroaa työntekijän kokemuksesta nykyaikaisessa hybridityössä vastuun, viestinnän ja henkilökohtaisuuden asteen osalta.

Microsoft Teamsin kaltaisten digitaalisten viestintävälineiden avulla johtajien ja työntekijöiden välinen emotionaalinen etäisyys kasvaa, mikä vaikeuttaa johtamista.

Siirtyminen monipaikkaiseen hybridityöhön on tehnyt johtajien ja työntekijöiden välisen viestinnän haastavammaksi. Kun johtajat eivät saa yhteyttä työntekijöihinsä, he eivät pysty poistamaan esteitä, jotka estävät työntekijöitä kukoistamasta. Tarvitaan uudenlainen johtajan kokemus, eikä parempaa vaihtoehtoa ole kuin taas kerran digitaalisiin alustoihin tukeutuminen.

Johtajien on selviydyttävä monista haasteista hybridiympäristössä:

  1. Johtaminen etäympäristössä: Johtajien on kehitettävä luottamusta, asetettava selkeät odotukset ja annettava ohjausta ilman fyysistä läsnäoloa.
  2. Erilaisten tiimien johtaminen: Hybridityö tarkoittaa usein eri paikkakunnilla, kulttuureissa ja aikavyöhykkeillä sijaitsevien tiimien johtamista. Tämä monimuotoisuus on myös vahvuus, mutta vaatii enemmän sopeutuvaa johtamista.
  3. Sopeutuminen digitaaliseen muutokseen: Johtajien on omaksuttava digitaaliset työkalut ja teknologia pysyäkseen yhteydessä tiimeihinsä. Tämä muutos edellyttää johtamiskäytäntöjen ja -tyylien uudelleentarkastelua.
  4. Työntekijöiden hyvinvoinnin tasapainottaminen: Johtajille vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista on ensiarvoisen tärkeä. Heidän on tunnistettava burnoutin oireet, otettava käyttöön hyvinvointistrategioita ja varmistettava, etteivät etätyön vaatimukset rasita heidän tiiminsä jäseniä liikaa.

Luottamuksen rakentaminen kohti rehellistä ja tehokasta johtamista ja samalla ihmisten pitäminen motivoituneina ja sitoutuneina on valtava haaste nykyaikaisessa työelämässä. Fingertipin kaltaiset johtamisalustat on rakennettu ratkaisemaan nykyaikaisessa työssä luottamus- ja tehokkuushaasteita.

Auta hybridijohtajia digitaalisilla työkaluilla

Hybridityö on muuttanut työpaikkakokemusta ja tuonut sekä haasteita että mahdollisuuksia työntekijöille ja johtajille. Jokaisen täytyy kehittää uusia taitoja, ajattelutapoja ja käyttäytymismalleja, jotta keskinäinen luottamus voidaan palauttaa. Tarvitaan uudenlaista viestintää ja yhteistyötä, jotta tuottavuus saadaan vihdoin takaisin nousuun.

Menestyäkseen uudessa ympäristössä johtajien on mukautettava johtamistyyliään ja painotettava selkeää viestintää, luottamusta ja hyvinvointia. Työntekijän ja johtajan kokemusten välisten erojen ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti harmonista ja tuottavaa työympäristöä hybridityön aikakaudella.

Fingertip on nykyaikainen digitaalisen johtamisen alusta, joka on luotu keskittyen johtajiin ja johtamiseen. Se auttaa sitouttamaan työntekijöitä ilman keskeytyksiä ja edistää jaetun vastuun kulttuuria. Se antaa johtajille heidän tarvitsemaansa näkemystä myös etätyöntekijöiden kohtaamien pullonkaulojen ja esteiden löytämiseksi ja antaa heille mahdollisuuden puuttua niihin suoraan.

Fingertip tarjoaa nykyaikaisille organisaatioille sellaisen johtajan kokemuksen, jonka ne tarvitsevat pärjätäkseen nykyaikaisessa työssä.

You might also enjoy